GCF Ortigas Sermons

33 Episodes
Subscribe

By: Greenhills Christian Fellowship

Tune in every week to listen to the Sunday sermons of Greenhills Christian Fellowship. Together, let's know Christ and make Him known! Connect with us, visit gcf.org.ph

Binuhay Para Magpala: “Itaguyod ang Isa’t-isa” (1 Thessalonians 5:9-11 • 1 Corinthians 10:23-33) • Pastor BJ Sebastian
#9
Last Sunday at 10:00 AM

GCF Ortigas Filipino Sermon (March 19, 2023)

The “One Another” Series
Sermon Title: Binuhay Para Magpala: “Itaguyod ang Isa’t-isa”
Main Scripture: 1 Thessalonians 5:9-11 • 1 Corinthians 10:23-33

Ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay na maguli ng mga Kristiyano sa kanilang pakikitungo sa iba? Ating tingnan ang ilang mga sipi sa Bibliya na dapat nating sundin: ang prinsipyo at pagsasabuhay ng pagpapala at pagtataguyod sa isa’t isa.

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Born to Bless: “Build Up One Another” (1 Thessalonians 5:9-11 • 1 Corinthians 10:23-33) • Pastor Larry Pabiona
#8
Last Sunday at 5:00 AM

GCF Ortigas English Sermon (March 19, 2023)

The “One Another” Series
Sermon Title: Born to Bless: “Build Up One Another”
Main Scripture: 1 Thessalonians 5:9-11 • 1 Corinthians 10:23-33

What does being born again mean when we relate to others? Let us look at two passages in the Bible that Christians ought to follow: the principle and application of building up and blessing others.

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Magpatuloy sa Pagsamba na Kasama ang Isa’t Isa (Hebrews 10:24-27) • Pastor BJ Sebastian
#7
Last Thursday at 6:00 AM

GCF Ortigas Filipino Sermon (March 12, 2023)

The “One Another” Series
Sermon Title: Magpatuloy sa Pagsamba na Kasama ang Isa’t Isa
Main Scripture: Hebrews 10:24-27

Gaano kahalaga ang sama-samang pagsamba? Ating tingnan sa ating pag-aaralang teksto ang isa sa pinaka malinaw na kautusan sa Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya sa pagsamba sa Diyos.  

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Keep Worshiping with One Another (Hebrews 10:24-27) • Pastor Larry Pabiona
#6
Last Thursday at 6:00 AM

GCF Ortigas English Sermon (March 12, 2023)

The “One Another” Series
Sermon Title: Keep Worshiping with One Another
Main Scripture: Hebrews 10:24-27

How important is it to worship together? Our passage is one of the clearest instructions in the Bible about the importance of believers gathering to worship. God is looking at the priority He takes in our lives: does the Lord's Day stir our hearts to worship?

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Juan Bautista — Ang Ating Kapwa Tagapagpauna (Luke 3:1-20) • Pastor BJ Sebastian
#4
03/06/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (March 5, 2023)

Communion Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man 
Sermon Title: Juan Bautista — Ang Ating Kapwa Tagapagpauna
Main Scripture: Luke 3:1-20

Tiyak na ba natin kung ano ang kahulugan ng ating buhay? Tulad ni Juan Bautista, inihahanda natin ang daan ng ating Panginoon para maisapuso ng iba. Tignan natin ang mga aral sa buhay ni Juan na namuhay nang walang-takot hanggang sa matagumpay na matupad ang mga layunin ng Diyos. 

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

...


John the Baptizer — Our Fellow Forerunner (Luke 3:1-20) • Pastor Larry Pabiona
#3
03/06/2023

GCF Ortigas English Sermon (March 5, 2023)

Communion Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man 
Sermon Title: John the Baptizer — Our Fellow Forerunner
Main Scripture: Luke 3:1-20

John the Baptizer knew his life's purpose. Do we know what our life is all about? Like John, we are fellow forerunners, preparing the way of the Lord in the hearts of others! Let us know more about how, like John, we Christians can run with endurance the race that is set before us. 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sund...


Living in Harmony with One Another (Romans 12:16-21) • Pastor BJ Sebastian
#4
02/28/2023

GCF Ortigas English Sermon (February 26, 2023)

“One Another” Sermon Series
Sermon Title: Living in Harmony with One Another
Main Scripture: Romans 12:16-21

When conflict arises between Christians, it erodes our testimony as ambassadors of the gospel. It is important, then, for the church to take up the challenge of “Living in Harmony with One Another”. Let us turn to the Bible and learn what this means, how we should do it, and what empowers us to be able to do this. 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

<...


Mamuhay Nang Naaayon sa Isa’t Isa (Romans 12:16-21) • Pastor BJ Sebastian
#5
02/28/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (February 26, 2023)

“One Another” Sermon Series
Sermon Title: Mamuhay Nang Naaayon sa Isa’t Isa
Main Scripture: Romans 12:16-21

Ang alitan sa pagitan ng mga mananampalataya ay sumisira sa ating patotoo bilang mga kinatawan ng ebanghelyo. Kaya naman napakaimportane para sa atin na “Mamuhay Nang Naaayon sa Isa’t Isa”. Ating alamin mula sa Bibliya kung ano ang ibig sabihin nito, paano ito dapat gawin, at ano ang nagbibigay kapangyarihan sa atin para gawin ito. 

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

...


Magpasensiya sa Isa’t Isa (Colossians 3:12-13) • Pastor BJ Sebastian
#3
02/22/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (February 19, 2023)

“One Another” Sermon Series
Sermon Title: Magpasensiya sa Isa’t Isa
Main Scripture: Colossians 3:12-13

Bilang mga Kristiyano, paano tayo "magpapasensiya sa isa't isa"? Alamin natin kung paano natin haharapin ang anumang isyu sa ating mga kaugnayan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa iglesya, sa paraang mapagmahal sa iba at lumuluwalhati sa Diyos.


Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Bear With One Another (Colossians 3:12-13) • Pastor Larry Pabiona
#2
02/22/2023

GCF Ortigas English Sermon (February 19, 2023)

“One Another” Sermon Series
Sermon Title: Bear With One Another
Main Scripture: Colossians 3:12-13

As Christians, how do we "bear with one another"? Let us learn the ways that we can deal with relational issues in a way that is loving to others and glorifying to God. 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


A Debt We Should Be Glad To Pay (Romans 13:8-10) • Pastor Larry Pabiona
#1
02/17/2023

GCF Ortigas English Sermon (February 12, 2023)

“One Another” Sermon Series
Sermon Title: A Debt We Should Be Glad To Pay
Main Scripture: Romans 13:8-10

As we celebrate God’s enduring love and faithfulness, we start a new sermon series called the “One Another” Series. How do we “Build Up” one another so we can “Reach Out” to others? We begin by remembering that God first loved us and we owe an unpayable debt of love to others. May we grow in love for one another and then spread that love outside our church!

Watch more ser...


Ang Pagbangon ng Mesiyas (Luke 2:39-52) • Pastor Larry Pabiona
#2
02/08/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (February 5, 2023)

Communion Series: Book of Luke
Sermon Title: Ang Pagbangon ng Mesiyas
Main Scripture: Luke 2:39-52

Alam na ni Jesus ang kanyang natatanging kaugnayan sa Diyos bago pa man Siya nagsimula sa pampublikong ministeryo. Sa Kanyang kabataan, alam Niyang Siya ay Anak ng Diyos at mayroon Siyang natatanging tungkulin. Tingnan natin kung paano ipinahayag sa atin ng Diyos Anak ang Kanyang sarili sa salaysay ni Lucas tungkol sa batang Jesus sa Templo.

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

<...


The Rise of the Messiah (Luke 2:39-52) • Pastor Larry Pabiona
#1
02/08/2023

GCF Ortigas English Sermon (February 5, 2023)

Communion Series: Book of Luke
Sermon Title: The Rise of the Messiah
Main Scripture: Luke 2:39-52

Jesus was aware of his unique relationship with God long before He began public ministry. As a young teen, He already knew that He was God’s Son and that He possessed a unique calling. Let us look at how God the Son reveals Himself to us in Luke’s account of the young Jesus at the Temple.

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Conn...


Ang Biyaya ng Pakikiisa sa Isa’t Isa • Pastor BJ Sebastian and Chico Barretto
#8
02/01/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (January 29, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: Ang Biyaya ng Pakikiisa sa Isa’t Isa
Main Scripture: Romans 15:1-7

Sa ating modernong pamumuhay, karaniwan na ang pagtutok sa sarili. Ang mga pangangailangan at kagustuhan ng indibidwal ay siyang inuuna bago ang sa kanyang kapwa o komunidad. Ngunit ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito? Tingnan natin ang Banal na Kasulatan at alamin kung paano tayo dapat magkaroon ng kaugnayan sa isa't isa.

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.or...


The Blessing of Being One with One Another • Pastor BJ Sebastian and Chico Barretto
#7
02/01/2023

GCF Ortigas English Sermon (January 29, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: The Blessings of Being One with One Another
Main Scripture: Romans 15:1-7

In our modern day lives, focusing on one’s self is the norm. The needs and wants of the individual are put first before that of his neighbor or the community. But what does the Bible say about this? Let us look at Scripture and learn how we should relate to one another.

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons


End of Life Issues and Euthanasia • Pastor Larry Pabiona
#5
01/24/2023

GCF Ortigas English Sermon (January 22, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: End of Life Issues and Euthanasia
Main Scripture: John 11:21-27

Life is a gift from God and only He can give and take away life. With the emergence of the popularity of euthanasia in recent times, let us look at what the Bible says about it. More importantly, let us look at how we can prepare well for death as Christians.

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with...


Mga Isyu sa Katapusan ng Buhay at Euthanasia • Pastor BJ Sebastian
#6
01/24/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (January 22, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: Mga Isyu sa Katapusan ng Buhay at Euthanasia
Main Scripture: John 11:21-27

Ang buhay ng tao ay isang kaloob mula sa Diyos at Siya lamang ang maaaring magbigay o bumawi nito. Sa pagtaas ng popularidad ng euthanasia, ating tingnan ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito. Higit sa lahat, ating tingnan kung paano natin mapaghahandaan ng maigi ang kamatayan bilang mga Kristiyano.

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

<...


Mga Tanong Tungkol sa Propesiya at Mga Huling Araw • Pastor BJ Sebastian
#4
01/19/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (January 15, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: Mga Tanong Tungkol sa Propesiya at Mga Huling Araw
Main Scripture: 1 Thessalonians 4:13-18

Sa mga nakikita at nararanasan nating mga kaganapan ngayon sa mundo, hindi nakakagulat na marami ang nagtatanong, “Ito na ba ang wakas?” Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga huling araw? At bilang mga Kristiyano, ano ang ating pag-asa sa mga panahong ito?

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visi...


Persistent Questions about Prophecy and End Times • Pastor Larry Pabiona
#3
01/19/2023

GCF Ortigas English Sermon (January 15, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: Persistent Questions About Prophecy and End Times
Main Scripture: 1 Thessalonians 4:13-18

With several unprecedented world events in our era, people are rightfully asking, “Is this the end?” What does the Bible tell us about the End Times? And as Christians, what is our hope in these times? 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Ang Okultismo, Mga Multo, at Gawain ng Demonyo • Pastor BJ Sebastian
#2
01/09/2023

GCF Ortigas Filipino Sermon (January 8, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: Ang Okultismo, Mga Multo, at Gawain ng Demonyo
Main Scripture: Selected verses

Dito sa “Clear the Air” sermon series, tingnan natin ang isang isyu na kinakaharap ng mga Kristiyano ngayon: ang realidad at aktibidad ng mga demonyo. Ano ang sinasabi sa atin ng Bibliya? At paano tayo lalaya mula sa takot sa kanila at sa kanilang kapangyarihang manakit?

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us...


The Occult, Ghosts, and Demonic Activity • Pastor Larry Pabiona
#1
01/09/2023

GCF Ortigas English Sermon (January 8, 2023)

Clear the Air Series: Burning Issues Confronting Christians Today
Sermon Title: The Occult, Ghosts, and Demonic Activity
Main Scripture: Selected verses

In this “Clear the Air” sermon series, let us look at one major issue confronting Christians today: demonic realities and activities. What does the Bible tell us? And how can we be freed from the fear of them and their power to harm?

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


For My Eyes Have Seen Your Salvation: Part 2 (Luke 2:21-38) • Pastor BJ Sebastian
#10
01/05/2023

GCF Ortigas English Sermon (January 1, 2023)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: For My Eyes Have Seen Your Salvation (Part 2)
Main Scripture: Luke 2:21-38

Let’s continue to look at the presentation of Jesus Christ in the Temple. God's sovereignty and faithfulness is undeniable! We will learn more about these through the confirmation of two individuals about the Lord’s salvation and redemption. 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


For My Eyes Have Seen Your Salvation: Part 1 (Luke 2:21-38) • Pastor BJ Sebastian
#9
01/05/2023

GCF Ortigas English Sermon (December 31, 2022)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: For My Eyes Have Seen Your Salvation (Part 1)
Main Scripture: Luke 2:21-38

In God’s faithfulness in fulfilling His promise of a Messiah, He sent Jesus Christ to save us from our sins. Let’s look at the presentation of Jesus at the Temple and learn about God’s sovereignty and faithfulness. What a reason to be hopeful in this life! 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us...


Our Glorification of Jesus Christ (Luke 2:8-20) • Pastor Larry Pabiona
#8
01/05/2023

GCF Ortigas English Sermon (December 25, 2022)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: Our Glorification of Jesus Christ
Main Scripture: Luke 2:8-20

In this account of Luke, let us look at one of the greatest proofs that Christ is our only Savior and Lord. We will see how He was glorified by angels from the heights of heaven, all the way to the least-regarded men on earth.

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org...


The Birth of Jesus Christ (Luke 2:1-7) • Pastor Larry Pabiona
#7
01/05/2023

GCF Ortigas English Sermon (December 24, 2022)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: The Birth of Jesus Christ
Main Scripture: Luke 2:1-7

What God wills, God fulfills. Let us look at the many incredible miracles and events that happened around Christ's birth which all relate to the Divine purpose of His coming!

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Ang Pagsilang at Ministeryo ng Tagapanguna ni Kristo (Luke 1:57-80) • Pastor BJ Sebastian
#6
12/18/2022

GCF Ortigas Filipino Sermon (December 18, 2022)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: Ang Pagsilang at Ministeryo ng Tagapanguna ni Kristo
Main Scripture: Luke 1:57-80

Kapag ang Diyos ay may layunin, lagi Niyang tinutupad ito—at isinasaalang-alang kahit ang mga kabiguan at pagpapanumbalik ng Kanyang mga lingkod. Tingnan natin kung paano ito naganap sa kapanganakan ni Juan Bautista at ang walang takot na propesiya ng isang pinanumbalik na pari na nagngangalang Zacarias.

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

...


The Birth and Ministry of Christ’s Forerunner (Luke 1:57-80) • Pastor Larry Pabiona
#5
12/18/2022

GCF Ortigas English Sermon (December 18, 2022)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: The Birth and Ministry of Christ’s Forerunner
Main Scripture: Luke 1:57-80

When God has a purpose, He always fulfills it—even taking into account the failures and subsequent restoration of His servants. Let us look at how this plays out in the birth of John (“the Baptist”) and the fearless prophecy of a joyfully restored priest named Zechariah. 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us...


Tatlong Pananambahan kay Hesus (Luke 1:39-56) • Pastor BJ Sebastian
#4
12/11/2022

GCF Ortigas Filipino Sermon (December 11, 2022)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: Tatlong Pananambahan kay Hesus
Main Scripture: Luke 1:39-56

Sa bahaging ito ng ebanghelyo ni Lucas, ating tingnan sina John, Elizabeth, at Mary at ang kanilang pananambahang inialay sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Hesus. 

Manood ng iba pang mga sermon sa https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


A Call to Worship Jesus (Luke 1:39-56) • Pastor Larry Pabiona
#3
12/11/2022

GCF Ortigas English Sermon (December 11, 2022)

Sermon Series on Luke: God the Son, Son of Man
Sermon Title: A Call to Worship Jesus (By John, Elizabeth, and Mary)
Main Scripture: Luke 1:39-56

Come, let us worship our God! In this sermon from the Gospel of Luke, we will see how God used John, Elizabeth, and Mary to point us all to the worship of Jesus. 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Tagumpay at Papuri (Jude 24-25) • Pastor BJ Sebastian
#8
12/11/2022

GCF Ortigas Filipino Sermon (November 27, 2022)

Sermon Series on Jude: Contend for the Faith that God Entrusted
Sermon Title: Tagumpay at Papuri
Main Scripture: Jude 24-25

Sa pagtatapos ng aklat ni Jude, ating malalaman na ang Diyos ang Siyang dahilan para ating mapagtagumpayan ang laban sa mga bulaang propeta. Ang Diyos lamang ang karapat dapat makatanggap ng lahat ng ating papuri!

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https://www.gcf.org.ph


Assured by God's Sovereignty and Supremacy (Jude 24-25) • Pastor Larry Pabiona
#7
12/11/2022

GCF Ortigas English Sermon (November 27, 2022)

Sermon Series on Jude: Contend for the Faith that God Entrusted
Sermon Title: Assured by God's Sovereignty and Supremacy
Main Scripture: Jude 24-25

We are warned against false teachers and are called to reach out redemptively to those who are falling away. In these last verses of Jude, we will learn how God preserves His children amidst all these. In the end, God is worthy of all glory and our worship!

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons


...


Isang Pakikipag-usap sa Isang Anghel (Luke 1:26-38) • Pastor BJ Sebastian
#2
12/07/2022

GCF Ortigas Filipino Sermon (December 4, 2022)

Communion Series on Luke
Sermon Title: Isang Pakikipag-usap sa Isang Anghel
Main Scripture: Luke 1:26-38

Sa ating pag-aaral ngayon, ating tignan ang pagdating ng mabuting balita na dala ng mensahero ng Panginoon, para sa Kanyang mga lingkod, na binigyan Niya ng pribilehiyo na maging instrumento ng Kanyang dakilang kaligtasan. Tayo ba ay handa na maging instrumento ng Diyos para ihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa Kanyang mga hinirang?

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Connect with us! Visit https...


The Announcement of The Messiah (Luke 1:26-38) • Pastor Larry Pabiona
#1
12/07/2022

GCF Ortigas English Sermon (December 4, 2022)

Communion Series on Luke
Sermon Title: The Announcement of The Messiah
Main Scripture: Luke 1:26-38

“Let it be to me according to your word.” What faith, what heart Mary had to respond this way after being told the most amazing news she, and the world, will ever know! As we worship God for the gift of Jesus Christ, let us also appreciate and emulate the life of Mary as fellow servants of our Lord. 

Watch more sermons at https://www.gcf.org.ph/sunday-sermons

Conne...