జీవాధార Jeevadhara

40 Episodes
Subscribe

By: Joe For Christ

హృదయ పరివర్తనము పొందుటకై పాపులను పిలువ వచ్చితిని కాని, నీతిమంతులను పిలుచుటకు నేను రాలేదు" అని సమాధానమిచ్చెను.

తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 14/06/21
Yesterday at 2:26 PM

1.ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణము. ఇక నేనెవరికి భయపడవలెను? ప్రభువే నా జీవన కోట. ఇక నేనెవరికి భయపడవలెను?


English Catholic Daily Readings 14/06/21
Yesterday at 2:25 PM

Sirach 7.36. "In all you do, remember the end of your life, and then you will never sin."


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 13/06/21
Last Saturday at 8:41 PM

1.ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణము. ఇక నేనెవరికి భయపడవలెను? ప్రభువే నా జీవన కోట. ఇక నేనెవరికి భయపడవలెను?


English Catholic Daily Readings13/06/21
Last Saturday at 8:40 PM

Sirach 7.36. "In all you do, remember the end of your life, and then you will never sin."


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 12/06/21
Last Friday at 2:05 PM

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 12/06/21
Last Friday at 2:00 PM

Sirach 7.36. "In all you do, remember the end of your life, and then you will never sin."


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 11/06/21
Last Thursday at 7:57 PM

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 11/06/21
Last Thursday at 7:56 PM

Sirach 7.36. "In all you do, remember the end of your life, and then you will never sin."


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 10/06/21
Last Wednesday at 2:42 PM

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 10/06/21
Last Wednesday at 2:40 PM

Sirach 7.36. "In all you do, remember the end of your life, and then you will never sin."


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 9/06/21
Last Tuesday at 2:10 PM

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 9/06/21
Last Tuesday at 2:03 PM

Sirach 7.36. "In all you do, remember the end of your life, and then you will never sin."


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 8/06/21
06/07/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 8/06/21
06/07/2021

Sirach 7.36. "In all you do, remember the end of your life, and then you will never sin."


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 7/06/21
06/06/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 7/06/21
06/06/2021

Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grapsed, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearnace as a man, he humbled himself and becamse obedient to death-even death on a cross!"


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 5/06/21
06/04/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 5/06/21
06/04/2021

Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grapsed, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearnace as a man, he humbled himself and becamse obedient to death-even death on a cross!"


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 4/06/21
06/03/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 4/06/21
06/03/2021

Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grapsed, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearnace as a man, he humbled himself and becamse obedient to death-even death on a cross!"


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 3/06/21
06/02/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings3/06/21
06/02/2021

Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grapsed, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearnace as a man, he humbled himself and becamse obedient to death-even death on a cross!"


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 2/06/21
06/01/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 2/06/21
06/01/2021

Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grapsed, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearnace as a man, he humbled himself and becamse obedient to death-even death on a cross!"


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 1/06/21
05/31/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 1/06/21
05/31/2021

3 Cling to him and do not depart, so that your last days may be prosperous. Ecclesiasticus / Sirach 2 : 3


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 31/05/21
05/30/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 31/05/21
05/30/2021

3 Cling to him and do not depart, so that your last days may be prosperous. Ecclesiasticus / Sirach 2 : 3


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 30/05/21
05/29/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 30/05/21
05/29/2021

3 Cling to him and do not depart, so that your last days may be prosperous. Ecclesiasticus / Sirach 2 : 3


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 29/05/21
05/28/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 29/05/21
05/28/2021

3 Cling to him and do not depart, so that your last days may be prosperous. Ecclesiasticus / Sirach 2 : 3


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 18/05/21
05/27/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 28/05/21
05/27/2021

3 Cling to him and do not depart, so that your last days may be prosperous. Ecclesiasticus / Sirach 2 : 3


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 27/05/21
05/26/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 27/05/21
05/26/2021

Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grapsed, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearnace as a man, he humbled himself and becamse obedient to death-even death on a cross!"


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 26/05/21
05/25/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings26/05/21
05/25/2021

3 Cling to him and do not depart, so that your last days may be prosperous. Ecclesiasticus / Sirach 2 : 3


తెలుగు కతొలిక దివ్య పఠనాల 25/05/21
05/24/2021

ప్రభువును ఆశ్రయింపుము. ఆయనను విడనాడకుము. అప్పుడు నీ జీవితాంతమున విజయమును పొందుదువు.


English Catholic Daily Readings 25/05/21
05/24/2021

Cling to him and do not depart, so that your last days may be prosperous. Ecclesiasticus / Sirach 2 : 3