Dünýä Türkmenleri

40 Episodes
Subscribe

By: AÝ/AR

Bu gepleşikde dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan etniki türkmenler we olaryň durmuş meseleleri barada yzygiderli söhbetdeşliklerimizi diňläp bilersiňiz.

Eýran türkmenleriniň Nowruz medeniýeti - Mart 26, 2023
Last Sunday at 2:00 AM

Dünýä Türkmenleriniň bu sany eýran türkmenleriniň Nowruz medeniýetine we halklaryň gadymy Nowruz däplerine gönükdirilýär.


Owganystan: Etniki türkmenleriň 'Talyban' dolandyryşy astyndaky durmuşy - Mart 19, 2023
03/19/2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany “Talyban” ýolbaşçylygyndaky owgan hökümeti tarapyndan dolandyrylýan Owganystanyň türkmen ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleri barada gürrüň berýär.


Ezizowyň edebi mirasy: Şalaryň elinden gelmejek serpaý... - Mart 05, 2023
03/05/2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany şahyr Gurbannazar Ezizowyň doglan gününe bagyşlanýar.


Türkmen diasporasynyň Berlinde geçiren edebiýat agşamynda ene diliniň ähmiýeti nygtaldy - Fewral 26, 2023
02/26/2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň Germaniýanyň paýtagtynda geçiren edebiýat agşamy baradaky söhbetdeşlige gönükdirilýär.


Türkiýede bolan ýer sarsgynyndan iki hepde soň, türkmen migrantlary nähili kynçylyga duçar bolýar? - Fewral 19, 2023
02/19/2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Türkiýede bolan heläkçilikli ýer titremesinden iki hepde soň, sebitdäki soňky ýagdaýlara gönükdirilýär.


Çeh telewideniýesi türkmen ýazyjysy we onuň maşgalasy barada dokumental film efire berdi - Ýanwar 29, 2023
01/29/2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysynyň çeh telewideniýesine çykmagy we ýazyjyny Türkmenistandan hemişelik göçürip, Çehiýa getiren şertler baradaky söhbetdeşlige gönükdirilýär.


Türkiýedäki türkmenler: Iş bazarynyň ýagdaýy, syýasatyň migrantlara täsiri we türkmenleriň çykalgasy - Ýanwar 22, 2023
01/22/2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň durmuş şertleri baradaky söhbetdeşlige gönükdirilýär.


'Günbatar sungat mekdebi bilen aragatnaşygy ösdürmek daşarda türkmen sungatyna gyzyklanma döreder' - Ýanwar 15, 2023
01/15/2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany sungat söhbetdeşligine gönükdirilýär. Gepleşigimize Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşýar.


Pakistan türkmenleriniň bir wekili ýurtdaky türkmen ilatynyň durmuş şertleri barada gürrüň berýär - Ýanwar 08, 2023
01/08/2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany pakistan türkmenleriniň bir wekiliniň beren gürrüňleriniň esasynda, Pakistanyň türkmen ilaty bilen didarlaşýar.


Türkmen keşdeçilik sungatynyň milli medeniýetdäki orny (2-nji bölüm) - Dekabr 25, 2022
12/25/2022

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasy (UNESCO) dekabryň başynda türkmen keşdeçilik sungatyny Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizdi. Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany keşdeçilik sungatynyň milli medeniýetdäki orny baradaky söhbet bilen dowam edýär.


Türkmen milli el işiniň ÝUNESKO sanawyna goşulmagy we keşdeçiligiň milli medeniýetdäki orny (1-nji bölüm) - Dekabr 18, 2022
12/18/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmenleriň milli el işiniň ÝUNESKO sanawyna girizilmegi we keşdeçiligiň milli medeniýetdäki orny barada söhbet açýar.


Türkmen diliniň täze maglumat tehnologiýalary (IT) sözlügi we türkmenleriň sözlükçilik däpleri - Dekabr 11, 2022
12/11/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen diliniň täze maglumat-tehnologiýalary sözlüginden we türkmenleriň sözlükçilik däplerinden söhbet adýar.


Türkmenistanyň täze ýaşlar syýasaty ýaş raýatlara nämeleri wada berýär? - Noýabr 27, 2022
11/27/2022

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Türkmenistanda täze kabul edilen ýaşlar syýasatyna nazar aýlaýar.


Türkmenleriň gender deňligi babatdaky tagallalary we Google Terjimäniň 'gender stereotipleri' - Noýabr 20, 2022
11/20/2022

Dünýa Türkmenleriniň bu sany türkmenleriň arasynda gender deňligini gazanmak ugrunda alnyp barylýan tagallalary we Google Terjimäniň gender stereotiplerini seljerýär.


'Aýdyňlyk döwründe düşürilen türkmen filmleri edebi erkinligi, durmuş reallygy bilen tapawutlanýar' - Noýabr 13, 2022
11/13/2022

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany ýene bir gezek türkmen kino sungatynyň geçen ýoluna nazar aýlamaga synanyşýar.


Serhetýaka sebitlerde ýaşaýan türkmen we özbek halklarynyň özara gelim-gidimini näme çäklendirýär? - Noýabr 06, 2022
11/06/2022

Dünýä Türkmenleriniň geçen sanlarynyň biri, Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda ysnyşýan gatnaşyklara, türkmen – özbek gatnaşyklarynyň täze hronologiýasyna gönükdirildi. Bu sanymyz iki ýurduň serhet sebitlerinde ýaşaýan türkmen we özbek azlyklarynyň meselelerine bagyşlanýar.


Täze çäkler: Türkmenistanda haýsy etraplar ýatyrylýar, haýsy ilatly sebitleriň atlary üýtgedilýär? - Oktýabr 30, 2022
10/30/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Türkmenistanyň täze dolandyryş-çäk bölünişigine düşünmäge synanyşýar.


Türkmen we özbek liderleriniň özara saparlarynyň täze hronologiýasy we Merkezi Aziýada integrasiýa - Oktýabr 23, 2022
10/23/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen we özbek liderleriniň soňky bäş ýylyň dowamynda iki ýurduň arasynda amala aşyran döwlet, resmi we iş saparlarynyň täze hronologiýasyna we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky integrasiýa tagallalaryna gönükdirilýär.


Geçen hepde: Türkmen-ukrain ýyl dönümi, Russiýa göçüşlik, Astana sammiti we hepdäniň beýleki wakalary - Oktýabr 16, 2022
10/16/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany geçen hepdäniň käbir möhüm wakalaryna gaýtadan ser aýlaýar.


Geçen hepde: Türki gurama agzalyk, Stambul uçary, Russiýadaky türkmenler, benzin gytçylygy we hatyra - Oktýabr 09, 2022
10/09/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany geçen hepdäniň käbir möhüm wakalaryna ser aýlaýar.


Geçen hepde: Türme habarlary, adam ölçegleri maslahaty we häkimiýetleriň 'ahlak sapaklary' - Oktýabr 02, 2022
10/02/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany geçen hepdäniň käbir möhüm wakalaryna gaýtadan ser aýalaýar.


Üns merkezinde: Dünýä türkmenleriniň duşuşygy, türk wizasynyň çykdajysy we baş baýramyň hysyrdylary - Sentýabr 25, 2022
09/25/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany geçen hepdäniň käbir möhüm wakalarynyň gysga mazmunyna ser aýlaýar.


Täze wiza düzgünleri Türkiýedäki türkmenleriň durmuşyna nähili täsir eder? - Sentýabr 18, 2022
09/18/2022

Türkiýäniň täze wiza talaplary Türkmenistanyň raýatlaryna, hususan-da Türkiýede öňden bäri ýaşaýan türkmenistanlylaryň durmuşyna nähili täsir eder?


Ilki-ilkiler “bir millet – iki döwlet” şygary bilen batlanan türkmen-türk gatnaşyklaryna gysga syn - Sentýabr 11, 2022
09/11/2022

Türkmenistanyň öňki ykdysadyýet ministri Zafer Çaglaýan Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa sylag gowşurýar. Aşgabat ş. 2010-njy ýylyň aprel aýy.


Pagta möwsümi, çarter gatnawlary, täze okuw ýyly we hepdäniň beýleki möhüm wakalary - Sentýabr 04, 2022
09/04/2022

Gepleşigimiziň bu sany geçen hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we öňki Sowet giňişliginde bolup geçen käbir möhüm wakalara gönükdirilýär.


Russiýanyň Ukraina esassyz çozuşy türkmen giňişliginde nähili ara alnyp maslahatlaşylýar? - Awgust 28, 2022
08/28/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Ukrainada dowam edýän esassyz rus agressiýasy babatda türkmen giňişliginde uzaga çeken dymyşlygy öwrenmäge synanyşýar.


Türkmen edebiýatynda öý haýwanlarynyň şöhlelendirilişi - Awgust 21, 2022
08/21/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen edebiýatynda öý haýwanlarynyň şöhlelenişini öwrenýär.


Türkmen elitasy yslama gujak açýarmy? (2-nji bölüm) - Awgust 14, 2022
08/14/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany din azatlygy boýunça aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanawynda bolan Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik giňişliginde barha ýoň bolup barýandygy aýdylýan yslam meýillerine ýene bir gezek nazar aýlaýar.


Suw damjasy – altyn dänesi: Garagum kanaly we Türkmenistanyň suw hojalygy (2-nji bölüm) - Iýul 24, 2022
07/24/2022

Dünýä Türkmenleriniň geçen sany Türkmenistanyň suw hojalyk pudagynyň töweregindäki meselelere nazar aýlady, Garagum kanalynyň ykdysady ähmiýeti barada gürrüň gozgady. Gepleşigimiziň bu sany şol bir tema boýunça türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally bilen geçirilen söhbetdeşlik arkaly dowam edýär.


Suw damjasy – altyn dänesi: Garagum kanaly we Türkmenistanyň suw hojalygy (1-nji bölüm) - Iýul 17, 2022
07/17/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Türkmenistanyň oba hojalygy pudagynyň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryna gönükdirilýär.


Türkmen elitasy yslama gujak açýarmy? - Iýul 10, 2022
07/10/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetinde meşhurlyk gazanyp barýandygy aýdylýan dini meýilleriň türkmen syýasy giňişligindäki şöhlelenmelerine nazar aýlamaga synanyşýar.


Hepdäniň möhüm wakalary: Hazar sammiti, medeniýet hepdeligi, şygryýet güni we doglan gün konsertleri - Iýul 03, 2022
07/03/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany geçen hepde Türkmenistanda bolup geçen möhüm syýasy-jemgyýetçilik we durmuş-medeni wakalar barada gysgaça maglumat berip, Hazar sammitiniň öň ýany we yz ýany synçylaryň sammit boýunça beýan eden garaýyşlaryna gaýtadan nazar aýlaýar.


Owganystanyň türkmen dilli 'Göreş' gazeti 44 ýyl soň öz işini bes etmeli boldy - Iýun 26, 2022
06/26/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany demirgazyk Owganystanda türkmen dilinde çap edilýän “Göreş” gazetiniň ýapylmagyna hem-de dünýä türkmenleriniň metbugat azatlygy babatdaky meselelerine gönükdirilýär.


Türkmenistan: ýaşlar syýasaty gaýtadan gözden geçirilýär - Iýun 19, 2022
06/19/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Türkmenistanyň ýaşlar syýasatyna gönükdirilýär.


Rus dili Merkezi Aziýada öz ähmiýetini ýitirýärmi? (2-nji bölüm) - Iýun 12, 2022
06/12/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sanynda Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda rus diliniň häzirki abraýyna bagyşlanan söhbedetşligiň dowamy diňleýjileriň dykgatyna ýetirilýär.


Rus dili Merkezi Aziýada öz ähmiýetini ýitirýärmi? (1-nji bölüm) - Iýun 05, 2022
06/05/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda rus diliniň häzirki abraýyna bagyşlanýar.


Türkmenistandan üç döwlet täzeligi: 'Nuhuň gämisi', Akhan atyň heýkeli we golf meýdançalary - Maý 29, 2022
05/29/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany geçen hepdäniň dowamynda Türkmenistanda bolup geçen üç wakany seljerýär.


Synçy: Miflere köpçülikleýin ýykgyn edilmegi jemgyýetiň çykgynsyzlygyndan habar berýär - Maý 22, 2022
05/22/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen halkynyň arasynda barha ýoň bolup barýan käbir köpçülikleýin meýiller barada gürrüň gozgaýar.


Türkmensährada bolan çaknyşyk eýran türkmenleriniň halyndan habar berýär - Maý 08, 2022
05/08/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň mejbur galan çaknyşygy we bu çaknyşygyň fonunda eýran türkmenleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada gürrüň gozgaýar.


Tebigymy ýa-da emeli? Türkmenistanda aýal-gyzlaryň daş keşbi gözegçilik astyna alynýar - Maý 01, 2022
05/01/2022

Dünýä Türkmenleriniň bu sany soňky wagtlarda Türkmenistanda zenanlaryň daş keşpleri bilen bagly güýçlendirilýän gözegçilige ser salýar.