Dünýä Türkmenleri

10 Episodes
Subscribe

By: AÝ/AR

Bu gepleşikde türkmenleriň dünýägaraýşy, ýaşaýyş medeniýeti we türkmen jemgyýetiniň ösüş ýoly, şeýle-de dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan etniki türkmenleriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada synlary we söhbetdeşlikleri diňläp bilersiňiz. Gepleşik her hepdäniň ýekşenbe güni efire gidýär.

DT: 'Öwrülişikli özgeriş' salgymy bilen sahna çykan syýasy karýera
Yesterday at 3:00 AM

Dünýä Türkmenleri programmamyzyň nobatdaky sany Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhynyň syýasat sahnasynda ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri işjeň orun alan Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasy karýerasyna nazar aýlaýar.


DT: Gepleşik, gepleşik, gepleşik... Türkmen-özbek gepleşikleri iş ýüzünde nähili netije berýär?
06/16/2024

Dünýä Türkmenleri programmamyzyň nobatdaky sany türkmen-özbek gatnaşyklarynyň soňky ýagdaýy babatynda türkmenistanly synçylaryň möhüm syn-seljermelerini paýlaşýar.


DT: Syýasy doňakçylyk, repressiýa ýadawlygy we 'pyntyklaýan pikirler'
06/09/2024

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Türkmenistanda onlarça ýyl bäri dowam edýän “üzňelik syýasatynyň” getiren oňaýsyz netijelerini, şeýle-de soňky wagtlarda ilat arasynda örňeýän erkin pikir alyşma meýilleriniň özboluşly aýratynlyklaryny üns merkezine çekýär.


Demirgazyk Owganystan: Çagalaryň hukuklarynyň we abadançylygynyň durmuş goraglylygy gözgyny ýagdaýda - DT
06/02/2024

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Çagalary goramagyň halkara gününde owgan çagalarynyň, şol sanda bu ýurtaky etniki türkmen maşgalalarynda ösüp ýetişýän çagalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerine ünsi çekýär.


DT: Soňky sil suwlary häkimiýetleriň adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk derejesini 'synagdan geçirdi'
05/26/2024

Programmamyzyň bu sany Türkmenistanda iki hepde töweregi dowam eden çygly howanyň getiren netijelerinden söhbet açýar.


DT: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy bellenilýär (2-nji bölüm)
05/19/2024

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň ikinji bölümini diňlemäge çagyrýarys.


DT: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy bellenilýär
05/12/2024

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar.


Myrady: Türkmenleriň sesi bogulýar - DT
05/05/2024

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Owganystanda “Talyban” astynda ýaşaýan etniki türkmenleriň täze döwürdäki durmuş aladalaryna we türkmen diasporalarynyň sesiniň sem edilmegine gönükdirilýär.


DT: Harasadyň dördünji ýyl dönümi howanyň global üýtgemegi bilen bagly aladalary ýene bir gezek gozgaýar
04/28/2024

Programmamyzyň nobatdaky sany Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlarynda 2020-nji ýylda bolup geçen harasadyň dördünji ýyl dönümine gönükdirilýär.


DT: ABŞ-da ýaşaýan owganystanly türkmen žurnalistiniň 'täze dünýädäki' durmuş tejribeleri
04/21/2024

ABŞ-da ýaşaýan owganystanly türkmen žurnalisti Şamerdanguly Myrady özüniň täze ýurdundaky durmuş tejribeleri barada Dünýä Türkmenleri programmasyna gürrüň berdi.