Pastor Thach Ma's Sermons

40 Episodes
Subscribe

By: Huong Nguyen

The sermons with Vietnamese titles preceding English titles are solely in Vietnamese. Those with English titles preceding Vietnamese titles are translated.

Tự Do Thật Trong Chúa Thánh Linh | True Freedom in the Holy Spirit
01/15/2022

2 Corinthians 3:12-18 | 2 Cô-rinh-tô 3:12-18 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

6/2014 


Trở Về Nhà (phần 2) | Return Home (part 2)
01/15/2022

Lu-ca 15:11-32 | Luke 15:11-32 

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma 

6/2014


Return Home (part 1) | Trở Về Nhà (phần 1)
01/15/2022

Luke 15:11-32 | Lu-ca 15:11-32 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

6/2014 


Tin Cậy Nơi Chúa (phần 3) | Trust in God (part 3)
01/15/2022

Thi-thiên 25:1-3 | Psalm 25:1-3

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma

7/2014


Tin Cậy Nơi Chúa (phần 2) | Trust in God (part 2)
01/15/2022

Thi-thiên 25:1-3 | Psalm 25:1-3 

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma 

7/2014


Trust in God (part 1) | Tin Cậy Nơi Chúa (phần 1)
01/15/2022

Psalm 25:1-3 | Thi-thiên 25:1-3 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

6/2014 


Đường Lối Chúa (phần 3) | The Way of God (part 3)
01/15/2022

Thi-thiên 25:4-5; Thi-thiên 23:3 | Psalm 25:4-5; Psalm 23:3 

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma 

8/2014


The Way of God (part 2) | Đường Lối Chúa (phần 2)
01/15/2022

Psalm 25:4-5; Psalm 23:3 | Thi-thiên 25:4-5; Thi-thiên 23:3

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

8/2014 


The Way of God (part 1) | Đường Lối Chúa (phần 1)
01/15/2022

Psalm 25:4-5; Psalm 23:3 | Thi-thiên 25:4-5; Thi-thiên 23:3 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

7/2014 


Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống (phần 5) | The Church of the Living God (part 5)
01/15/2022

1 Ti-mô-thê 3:1-16 | 1 Timothy 3:1-16

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma

10/2014 


The Church of the Living God (part 4) | Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống (phần 4)
01/15/2022

1 Timothy 3:1-16 | 1 Ti-mô-thê 3:1-16

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

9/2014 


Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống (phần 3) | The Church of the Living God (part 3)
01/15/2022

1 Ti-mô-thê 3:1-16 | 1 Timothy 3:1-16 

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma 

9/2014


The Church of the Living God (part 2) | Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống (phần 2)
01/15/2022

1 Timothy 3:1-16 | 1 Ti-mô-thê 3:1-16

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

9/2014


The Church of the Living God (part 1) | Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống (phần 1)
01/15/2022

1 Timothy 3:1-16 | 1 Ti-mô-thê 3:1-16 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

9/2014 


Yearning For God (part 4) | Khao Khát Chúa (phần 4)
01/15/2022

Psalm 42 | Thi-thiên 42

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

11/2014


Yearning For God (part 3) | Khao Khát Chúa (phần 3)
01/15/2022

Psalm 42 | Thi-thiên 42 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

11/2014 


Khao Khát Chúa (phần 2) | Yearning For God (part 2)
01/15/2022

Thi-thiên 42 | Psalm 42

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma

10/2014


Yearning For God (part 1) | Khao Khát Chúa (phần 1)
01/15/2022

Psalm 42 | Thi-thiên 42

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

10/2014 


Thank You God (part 4) | Tạ Ơn Chúa (phần 4)
01/15/2022

Colossians 1:3-14 | Cô-lô-se 1:3-14 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

11/2014 


Thank You God (part 3) | Tạ Ơn Chúa (phần 3)
01/15/2022

Luke 17:11-19 | Lu-ca 17:11-19 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

11/2015 


Thank You God (part 2) | Tạ Ơn Chúa (phần 2)
01/15/2022

Colossians 1:12-14 | Cô-lô-se 1:12-14 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

11/2015 


Thank You God (part 1) | Tạ Ơn Chúa (phần 1)
01/15/2022

Romans 7:14-25 | Rô-ma 7:14-25 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

11/2015 


Do Not Fear (part 2) | Đừng Sợ Hãi (phần 2)
01/15/2022

Luke 1:30; Luke 2:10-11 | Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10-11

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

12/2014


Do Not Fear (part 1) | Đừng Sợ Hãi (phần 1)
01/15/2022

Luke 1:13; Luke 1:30; Luke 2:10 | Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

12/2014 


Đức Tin Bền Đỗ (phần 4) | Enduring Faith (part 4)
12/27/2021

Phi-líp 2:12-18 | Philippians 2:12-18

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma

2/2015


Enduring Faith (part 3) | Đức Tin Bền Đỗ (phần 3)
12/27/2021

Philippians 2:12-18 | Phi-líp 2:12-18 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

2/2015


Đức Tin Bền Đỗ (phần 2) | Enduring Faith (part 2)
12/27/2021

Phi-líp 2:12-18 | Philippians 2:12-18

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma 

1/2015 


New Spring New Life (part 2) | Xuân Mới Sự Sống Mới (phần 2)
12/27/2021

2 Corinthians 5:17 | 2 Cô-rinh-tô 5:17

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

3/2015


New Spring New Life (part 1) | Xuân Mới Sự Sống Mới (phần 1)
12/27/2021

2 Corinthians 5:17 | 2 Cô-rinh-tô 5:17 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

2/2015 


The Weak Has Overcome the Strong (part 2) | Người Yếu Thắng Người Mạnh (phần 2)
12/27/2021

2 Chronicles 14:8-15 | 2 Sử-ký 14:8-15

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch

4/2015


The Weak Has Overcome the Strong (part 1) | Người Yếu Thắng Người Mạnh (phần 1)
12/27/2021

2 Chronicles 14:8-15 | 2 Sử-ký 14:8-15 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

3/2015 


Jesus Has Resurrected | Chúa Đã Sống Lại
12/27/2021

John 20:19-31 | Giăng 20:19-31 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

4/2015 


He Is God | Ngài Là Đức Chúa Trời
12/27/2021

Acts 17:22-31 | Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

5/2015 


Parents and Children | Cha Mẹ Và Con Cái
12/27/2021

Ephesians 6:1-2, 2 Corinthians 12:14b | Ê-phê-sô 6:1-2, 2 Cô-rinh-tô 12:14b 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

5/2015 


A Foolish Decision | Một Quyết Định Dại Dột
12/27/2021

2 Chronicles 16:7-14 | 2 Sử-ký 16:7-14 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

6/2015 


Remember Lot's Wife | Hãy Nhớ Lại Vợ Của Lót
12/27/2021

Luke 17:28-37 | Lu-ca 17:28-37 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

6/2015 


Jesus' Blood | Huyết Chúa Giê-xu
12/27/2021

Hebrews 9:11-14 | Hê-bơ-rơ 9:11-14 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

7/2015 


Đứng Thẳng Lên Và Ngợi Khen Chúa | Stand Up Straight and Praise God
12/27/2021

Lu-ca 13:10-17 | Luke 13:10-17 

Mục Sư Mã Phúc Thạch | Pastor Thach Ma 

7/2015 


Encourage Each Other for the Day Is Near | Khuyên Bảo Nhau Vì Ngày Ấy Hầu Gần
12/27/2021

Hebrews 10:19-25 | Hê-bơ-rơ 10:19-25 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

7/2015 


God's Word | Lời Chúa
12/27/2021

Psalm 91:15-16 | Thi-thiên 91:15-16 

Pastor Thach Ma | Mục Sư Mã Phúc Thạch 

8/2015