دورۀ شاگردسازی

40 Episodes
Subscribe

By: رادیو مژده, Radio Mojdeh

شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏

دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۶۲
#696
Yesterday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌های عاموس، یونس و هوشع در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف اين کتب آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۶۱
#695
Last Tuesday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ قنطارها درارتباط با پاداش در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۶۰
#694
Last Monday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب ارمیاء آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۹
#693
Last Sunday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالات اول و دوم پطرس در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف اين دو رساله آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۸
#692
Last Saturday at 12:30 AM

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان، فصل ۱۲ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۷
#691
11/22/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب دانیال آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۶
#690
11/21/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ خدمتکار وفادار و خدمتکار بی‌وفا درارتباط با خدمت در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۵
#689
11/20/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب اشعیاء آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت سوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۴
#688
11/19/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ یعقوب در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۳
#687
11/18/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان، فصل ۱۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۲
#686
11/15/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب دانیال آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۱
#685
11/14/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ مباشر زیرک درارتباط با ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۵۰
#684
11/13/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب اشعیاء آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۹
#683
11/12/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ عبرانیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۸
#682
11/11/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان، فصل ۱۰ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۷
#681
11/08/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب حزقیال در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۶
#680
11/07/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ ثروتمند خودنما و مرد فقیر درارتباط با مادی‌گرایی در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۵
#679
11/06/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب اشعیاء آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۴
#678
11/05/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ عبرانیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۳
#677
11/04/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان، فصل ۹ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۲
#676
11/01/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب حزقیال در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۱
#675
10/31/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌های معمار عجول و پادشاه بی‌ملاحظه درارتباط با شاگردی در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۴۰
#674
10/30/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب امثال آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۹
#673
10/29/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالات اول و دوم تیموتاؤس و تیطس در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف اين رسالات آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۸
#672
10/28/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۸: ۱۸ تا ۳۹ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۷
#671
10/25/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب ارمیاء در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۶
#670
10/24/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ پزشک و بیمار و همچنين نور و نمک درارتباط با ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۵
#669
10/23/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب امثال آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۴
#668
10/22/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالات اول و دوم تیموتاؤس و تیطس در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف اين رسالات آشنا می‌شود (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۳
#667
10/21/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۸: ۱ تا ۱۷ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۲
#666
10/18/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب ارمیاء در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۱
#665
10/17/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ دوست شفاعت‌کننده درارتباط با دعای مصرانه در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۳۰
#664
10/16/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب مزامیر آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت ششم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۲۹
#663
10/15/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالات اول و دوم تسالونیکیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف اين دو رساله آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۲۸
#662
10/14/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۷: ۱۴ تا ۲۵ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۲۷
#661
10/11/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب اشعیاء در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۲۶
#660
10/10/2023

شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌های داماد، لباس وصله شده و مشک‌های شراب درارتباط با دعا و روزه در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۲۵
#659
10/09/2023

شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب مزامیر آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت پنجم).‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۲۴
#658
10/08/2023

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ کولسیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود.‏


دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۲۳
#657
10/07/2023

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۷: ۱ تا ۱۳ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏