Türkmenistan

10 Episodes
Subscribe

By: AÝ/AR

Azat Ýewropa Radiosy / Azatlyk Radiosy Merkezi we Gündogar Ýewropa, Kawkaz,Merkezi Aziýa,Orsyýet, Orta Gündogar hem Balkan ýurtlara gulluk edýän halkara täzelikler we efire berýän gurama.

Diňle: Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasyndaky täze gaz ylalaşygy Hazarüsti taslamasy üçin oňyn habar - Roberts
Last Friday at 2:54 PM

Ankara türkmen gazynyň Azerbaýjanyň we Gürjüstanyň üsti bilen Türkiýä daşalmagy boýunça ylalaşygyň gazanylandygyny aýdýar. Energetika hünärmenleri bu ylalaşyga Hazarüsti gaz geçiriji taslamasynyň durmuşa geçirilmegi ugrunda oňyn ädim hökmünde baha berýärler.


Diňle: Uzaga çeken çabga sebäpli Aşgabady we töwereklerini suw basýar
Last Friday at 1:51 PM


Diňle: Magtymgulynyň 'jedelli' goşgulary baradaky sorag açyk galýar
Last Friday at 12:20 PM


Diňle: Arkadag şäherinden jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlary ellerinden alynýar
Last Thursday at 1:27 PM

Arkadag şäherinde geçirilen häkim çalşygynyň yz ýany, ozal bu şäherden ipoteka esasynda jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlary ellerinden alynýar diýip, Azatlyk Radiosynyň çeşmesi 15-nji maýda maglumat berdi.


Diňle: 'Dem alyp bolmady!' Daşoguzda duzly tupan turdy
Last Thursday at 1:03 PM


Diňle: Ahal welaýatynda we paýtagtda ýagyş uly zyýan ýetirdi
Last Thursday at 12:59 PM


Diňle: Mekdepler 'mata söwdasyny' edýär, bezegçiler 'mugt hyzmat' hödürleýär
Last Thursday at 12:08 PM


Diňle: Aşgabatda we onuň golaýynda güýçli ýagyn ýagyp, ýollary suw basdy
Last Wednesday at 1:47 PM

15-nji maý Aşgabatda örän ýagyşly boldy. Daňdan başlanan ýagyn günüň dowamynda gaýtalandy. Suw-sil köçeleri basdy. Azatlygyň habarçylary ýagyşyň paýtagtyň durmuşyna ýetiren täsirleri barada habar berýärler.


Diňle: Talyplar, býujet işgärleri Konstitusiýa we Baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleýin çärä gatnaşmaga taýýarlanýarlar
Last Wednesday at 1:46 PM

Türkmenabatda ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary Konstitusiýa we Baýdak güni mynasybetli geçiriljek köpçülikleýin çärä gatnaşmaga taýýarlanýarlar. Döwlet telewideniýesi üçin öňünden reportaž taýýarlamaga niýetlenen bu çärä edara-kärhanalaryň işgärleri hem gatnaşmaly edildi.


Diňle: Mekdeplerde okuwçylardan abatlaýyş işleri üçin pul toplanýar, synag soraglary satuwa çykarylýar
Last Wednesday at 12:40 PM

Şu günler Mary welaýatynyň mekdeplerinde abatlaýyş işlerine niýetläp, şäher ýerlerinde her okuwçydan 100 manatdan, oba mekdeplerinde 50 manatdan pul toplanýar. Bu aralykda, okuw ýyly ahyrlaýan mahaly, mekdeplerde synag soraglarynyň jogaplary 50 manatdan satuwa çykarylýar.