Slovenská Misijná Sieť

40 Episodes
Subscribe

By: Slovenská Misijná Sieť

Každý deň Vám chceme predstaviť jednu etnickú skupinu podľa modlitebného kalendára Joshua project. Na našej zemi žije vyše 7 miliárd ľudí, ktorých vieme začleniť do vyše 17 tisíc etnických skupín. Pod etnickou skupinou myslíme komunitu alebo populáciu tvorenú ľuďmi, ktorí majú spoločné kultúrne zázemie alebo pôvod. Zo 17441 etnických skupín nemá svoju samostatnú cirkev a často ani Bibliu vo svojom materinskom jazyku ešte 7407 etnických skupín. Viac o NZES - https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday

modlitby za NZES - Segejovia v Tanzánii
Today at 4:00 AM

Jakub 1,27: Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Segejov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/14816/TZ

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Tak (Mewar) v Indii
Yesterday at 4:00 AM

1 Kroník 16:23-24 Spievate Hospodinovi, celá zem, deň čo deň ohlasujte jeho spásu! Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Tak nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/18207/IN

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Lampung Way Kanan v Indonézii
Last Thursday at 4:00 AM

Žalm 105:1  Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Lampung Way Kanan nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/20287/ID

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Shaikh v Bangladéši
Last Wednesday at 4:00 AM

Izaiáš 12:4 V ten deň poviete: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Shaikh nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/18084/BG

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Belide v Indonesii
Last Tuesday at 4:00 AM

Matouš 9,35–36 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost [v lidu]. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Belide nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/10777/ID

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Kurdi v Iraku/Kurdistan
Last Monday at 4:00 AM

Matúš 25:34-40 Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 36 bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ 37 Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38...


modlitby za Európu - Malta
Last Sunday at 4:00 AM

Marek 6:7  Zavolal si Dvanástich, začal ich vysielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi.

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Tatar v Rusku
11/26/2022

‭‭Izaiáš‬ ‭49:6‬ ‭- „Povedal: „To je málo, že si mojím služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme.“

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Tatarov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/15284/RS

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023

modlitby za NZES - Turkmeni v Tadžikistane
11/25/2022

Jan 15:16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vas a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Turkmenov nájdete na:
https://www.joshuaproject.net/people_groups/15654/TI

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Lampung Abung v Indonesii
11/24/2022

Skutky 16:9-10  9 Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám.“  Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme usúdili, že Boh nás tam volá zvestovať im evanjelium.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Lampung Abung nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/10140/ID

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Banjara v Indii
11/23/2022

Rimanom 1:16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Banjara nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/16315/IN

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Khmeri v Kambodži
11/22/2022

Římanům 10,14–15 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli–li posláni? Jak je napsáno: 'Jak jsou krásné nohy [těch, kteří zvěstují pokoj,] těch, kteří zvěstují dobré noviny.'

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Khmerov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/12662/CB

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Rakhine v Myanmarsku
11/21/2022

Genesis 12:1-3 Hospodin povedal Abrámovi : “Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny,ktorú ti ukážem!” Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď, požehnaním! Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.”

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Rakhine nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/13207/BM

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SM


modlitby za Európu - Andorra
11/20/2022

2. Timothy 2:15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 

http://bit.ly/nzes-dnes

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Pulaar Fulani v Senegale
11/19/2022

Matúš 20:28 Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Pulaar Fulani nájdete na:
http://joshuaproject.net/people_groups/15622/SG

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023modlitby za NZES - Acehnese v Indonesii
11/18/2022

Židom  13:5  Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tím, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Acehnese nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/10144/ID

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Yadav v Indii
11/17/2022

Žalm 46:10 - Zastavuje vojny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Yadav nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/16187/IN

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - nepočujúci v Afganistane
11/16/2022

Skutky 20,24: Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: dosvědčovat evangelium o Boží milosti.“

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine nepočujúcich v Afganistane nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/19007/AF

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Madura v Indonézii
11/15/2022

2 Timoteovi  3:16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Madura nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/13199/ID

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Severní Thajčania v Thajsku
11/14/2022

Žalm 23:1-6 Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.  Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.  Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.  Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

http...


modlitby za Európu - Gruzínsko
11/13/2022

Ján 3:16-17 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.  Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

http://bit.ly/nzes-dnes


SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Turkmeni v Turkmenistane
11/12/2022

Galatským 6:9 Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Turkmenov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/15654/TX

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Rajput v Indii
11/11/2022

2. Korintským 5:18–20 A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť ⌈Bůh byl v Kristu, když smiřoval⌉ svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to ⌈slovo smíření.⌉ Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. ⌈Na místě Kristově⌉ prosíme: Smiřte se s Bohem. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Rajput nájdete na:
https://jo...


modlitby za NZES - Java Pesisir Kulon v Indonesia
11/10/2022

Žalm 96:10 -  Hlásajte medzi pohanmi: „Hospodin kraľuje!“ Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Java Pesisir Kulon nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/12333/ID

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Aringa v Ugande
11/09/2022

Skutky Apoštolov 13:2-3 - Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Aringa nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/19162/UG

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Mína v Indii
11/08/2022

Rimanom 10:13-14 : Veď kazdý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spaseny. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Mína nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/13723/IN

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Tuareg v Burkina Faso
11/07/2022

Lukáš 19.10  Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Tuaregov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/15607/UV

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za Európu - Luxembursko
11/06/2022

Jan 3.16  Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

http://bit.ly/nzes-dnes

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Kurdi v Holandsku
11/05/2022

Lukáš 10:2  I povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Kurdov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/12877/NL

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Maročania v Maroku
11/04/2022

Skutky 13:2-4 Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal.“  Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Maročania nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/13819/MO

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Čukči v Rusku
11/03/2022

Ján 20:21 Ježiš im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Čukči nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/11378/RS

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Bosniaci vo Švajčiarsku
11/02/2022

Žalmy 19:49  Môj Vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Bosniakov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/10953/SZ

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Mangala v Indii
11/01/2022

 1. Korintanom 16:8 -9 V Efeze ostanem až do Turíc, 9 lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. 

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Mangala nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/19068/IN

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Hazara vo Švédsku
10/31/2022

Izaiáš 41:13 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Hazara nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/12076/AF

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za Európu - Cyprus
10/30/2022

1. Kronicka 16:23-24 Spievaj Hospodinovi celá zem! Zvestujte Jeho spásu deň po dni! O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divoch medzi všetkými národmi.

http://bit.ly/nzes-dnes

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Minangkabau in Indonézia
10/29/2022

Izaiáš 52:7 Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje!“

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Minangkabau nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/13724/ID

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Barmčania v Mjanmarsku
10/28/2022

Izaiaš 6:8 Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: “Koho mám poslať, kto ta pôjde?” Povedal som: “Hľa, tu som, pošli mňa!”

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Barmčanov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/11029/BM

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Orma v Keni
10/27/2022

Marek 13:10 Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Orma nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/14214/KE

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Magar v Nepále
10/26/2022

Lukáš 24:47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Magar nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/11698/NP

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023


modlitby za NZES - Beja Bedawit v Sudáne
10/25/2022

1. Korintanom 16:13-14 Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní! Všetko nech sa medzi vami deje v láske!

http://bit.ly/nzes-dnes

Viac o etnickej skupine Beja Bedawit nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/10766/SU

SMS kalendár na rok 2023: bit.ly/SMSkalendar2023