Slovenská Misijná Sieť

40 Episodes
Subscribe

By: Slovenská Misijná Sieť

Každý deň Vám chceme predstaviť jednu etnickú skupinu podľa modlitebného kalendára Joshua project. Na našej zemi žije vyše 7 miliárd ľudí, ktorých vieme začleniť do vyše 17 tisíc etnických skupín. Pod etnickou skupinou myslíme komunitu alebo populáciu tvorenú ľuďmi, ktorí majú spoločné kultúrne zázemie alebo pôvod. Zo 17441 etnických skupín nemá svoju samostatnú cirkev a často ani Bibliu vo svojom materinskom jazyku ešte 7407 etnických skupín. Viac o NZES - https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday

6.12. modlitby za NZES - Kurdi vo Francúzku
Today at 4:00 AM

2. Kráľov 17:27  Asýrsky kráľ prikázal: “Pošlite ta jedného z kňazov, ktorých ste odtiaľ presídlili. Nech ide, usadí sa tam a nech ich poučí o povinnostiach voči Bohu tej krajiny. 

Viac o etnickej skupine Segejov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/12877/FR


5. 12. modlitby za NZES - Lohar v Indii
Yesterday at 4:00 AM

1. Kronícká 16:11 Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár!

Viac o etnickej skupine Segejov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/17379/IN


4.12. - modlitby za Európu - Lichtenštajnsko
Last Saturday at 4:00 AM

Nahum 2:1 Hľa, na vrchoch nohy posla blaha, ktorý ohlasuje pokoj. Sväť, Júda, svoje sviatky a plň svoje sľuby. Nepríde už viac na teba ničomník; je úplne vyhladený. 

viac o Lichtenštajnsku:
https://operationworld.org/locations/liechtenstein/


3.12. modlitby za NZES - Segejovia v Tanzánii
Last Friday at 4:00 AM

Jakub 1:27 Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.

Viac o etnickej skupine Segejov nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/14816/TZ


2.12. modlitby za NZES - Mewar(Tak) v Indii
Last Thursday at 4:00 AM

1. Kroník 16:23-24 Spievate Hospodinovi, celá zem, deň čo deň ohlasujte jeho spásu! Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. 

Viac o etnickej skupine Mewar(Tak) nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/18207/IN


1.12 - modlitby za NZES - Lampung Way Kanan v Indonézii
Last Wednesday at 4:00 AM

Žalm 105:1  Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!

Viac o etnickej skupine Lampung Way Kanan nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/18207/IN


30.11. - modlitby za NZES - Shaikh v Bangladéši
Last Tuesday at 4:00 AM

Izaiáš 12:4 V ten deň poviete: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne.

Viac o etnickej skupine Shaikh nájdete na:
https://joshuaproject.net/people_groups/18084/BG


29.11. - modlitby za NZES - Belide v Indonesii
11/29/2021

Matouš 9,35–36 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost [v lidu]. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře.

Viac o etnickej skupine Belide nájdete na JoshuaProject.net


28.11. - modlitby za NZES - Kurdi v Kurdistáne/ Sev. Irak
11/28/2021

Matúš 25:34-40 Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.  Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma,  bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘  Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť?  Kedy...


27.11 - modlitby za Európu - Malta
11/27/2021

Marek 6:7  Zavolal si Dvanástich,  začal ich vysielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi.26.11. - modlitby za NZES - Tatar v Rusku
11/26/2021

Izaiáš 49:6 a riekol: To je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela; ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zem

Viac o etnickej skupine Tatar nájdete na JoshuaProject.netŠPECIÁL: SMS VI. - Russ a Rachel - "Príprava slovenských pracovníkov pre NZES"
11/25/2021

Ich služba je zameraná na mobilizáciu a tréning arabských pracovníkov. Ich celá rodina žije na strednom východe a zameriava sa na vyslanie pracovníkov do nezasiahnutých krajín Stredného východu. Pred príchodom na Stredný východ, slúžili v Etiópii, kde sa venovali prekladu Biblie a učeníctvo. 

Video: 
https://youtu.be/MHLYLV2hews


25.11. - modlitby za NZES - Wardei v Kenia
11/25/2021

Jan 15:16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vas a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 

Viac o etnickej skupine Wardei nájdete na JoshuaProject.net24.11 - modlitby za NZES - Lampung Abung v Indonézii
11/24/2021

Skutky 16:9-10  Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám.“  Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme usúdili, že Boh nás tam volá zvestovať im evanjelium.

Viac o etnickej skupine Lampung Abung nájdete na JoshuaProject.net

23.11. modlitby za NZES - Banjara v Indii
11/23/2021

Rimanom 1:16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka.

Viac o etnickej skupine Banjara nájdete na JoshuaProject.net22.11. - modlitby za NZES - Khmeri v Kambodži
11/22/2021

Rimanom 10:14-15 Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.

Viac o etnickej skupine Khmerov nájdete na JoshuaProject.net21.11. - modlitby za NZES - Rakhine v Myanmarsku
11/21/2021

Genesis 12:1-3 Hospodin povedal Abrámovi : “Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny,ktorú ti ukážem!” Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď, požehnaním! Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.”


Viac o etnickej skupine Rakhine nájdete na JoshuaProject.net20.11. - modlitby za Európu - Andora
11/20/2021

2. Timoteja 2:15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 


19.11 - modlitby za NZES - Pulaar Fulani v Senegale
11/19/2021

Matouš 20:28 Stejně jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Viac o etnickej skupine Pulaar Fulani nájdete na JoshuaProject.net


18.11. - modlitby za NZES - Acehnese v Indonesii
11/18/2021

Židom 13:5  Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tím, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. 

Viac o etnickej skupine Acehnese nájdete na JoshuaProject.net


17.11. - modlitby za NZES - Yadav v Indii
11/17/2021

Žalm 46:10 Zastavuje vojny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.

Viac o etnickej skupine Yadav nájdete na JoshuaProject.net


16.11 - modlitby za NZES - Nepočujúci v Afganistáne
11/16/2021

Skutky 20:24 Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: dosvědčovat evangelium o Boží milosti.“

Viac o etnickej skupine Nepočujúcich nájdete na JoshuaProject.net


15.11 - modlitby za NZES - Madura v Indonesii
11/15/2021

2. Timoteovi  3:16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. 

Viac o etnickej skupine Madura nájdete na JoshuaProject.net


14.11. - modlitby za NZES - Severní Thajčania v Thajsku
11/14/2021

Žalm 23:1-6 Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.  Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.  Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.  Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

Viac...


13.11. - modlitby za Európu - Gruzínsko
11/13/2021

Ján 3:16-17 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.


12.11. - modlitby za NZES - Turkmeni v Turkmenistane
11/12/2021

Galatským 6:9 Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. 

Viac o etnickej skupine Turkmenov nájdete na JoshuaProject.net


11.11. - modlitby za NZES - Rajput v Indii
11/11/2021

2. Korintským 5:18–20 A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť ⌈Bůh byl v Kristu, když smiřoval⌉ svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to ⌈slovo smíření.⌉ Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. ⌈Na místě Kristově⌉ prosíme: Smiřte se s Bohem. 

Viac o etnickej skupine Rajput nájdete na JoshuaProject.net


10.11. - modlitby za NZES - Java Pesisir Kulon v Indonesia
11/10/2021

Žalm 96:10  Hlásajte medzi pohanmi: „Hospodin kraľuje!“ Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo

Viac o etnickej skupine Java Pesisir Kulon nájdete na JoshuaProject.net


10.11. - modlitby za NZES - Java Pesisir Kulon v Indonezii
11/10/2021

Žalm 96:10  Hlásajte medzi pohanmi: „Hospodin kraľuje!“ Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo.

Viac o etnickej skupine Java Pesisir Kulon nájdete na JoshuaProject.net


9.11. - modlitby za NZES - Aringa v Ugande
11/09/2021

Skutky  13:2-3  Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.

Viac o etnickej skupine Aringa nájdete na JoshuaProject.net8.11. - modlitby za NZES - Mína v Indii
11/08/2021

Rimanom 10:13-14  Veď kazdý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spaseny. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

Viac o etnickej skupine Mína nájdete na JoshuaProject.net


7.11 - modlitby za NZES - Tuareg v Burkina Faso
11/07/2021

Lukáš 19.10  Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.

Viac o etnickej skupine Tuareg nájdete na JoshuaProject.net


6.11. - modlitby za Európu - Luxembursko
11/06/2021

Jan 3:16  Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.


5.11. - modlitby za NZES - Kurdi v Holandsku
11/05/2021

Lukáš 10:2  I povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Viac o etnickej skupine Kurdov nájdete na JoshuaProject.net


4.11 - modlitby za NZES - Maročania v Maroku
11/04/2021

Skutky 13:2-4 Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal.“  Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.

Viac o etnickej skupine Maročanov nájdete na JoshuaProject.net


3.11. - modlitby za NZES - Čukči v Rusku
11/03/2021

Ján 20:21 Ježiš im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.

Viac o etnickej skupine Čukči nájdete na JoshuaProject.net


2.11 - modlitby za NZES - Bosniaci vo Švajčiarsku
11/02/2021

Žalmy 19:49  Môj Vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka.

Viac o etnickej skupine Bosniakov nájdete na JoshuaProject.net


1. Novembra - modlitby za NZES - Mangala v Indii
11/01/2021

 1. Korintanom 16:8 -9 V Efeze ostanem až do Turíc, 9 lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. 

Viac o etnickej skupine Mangala nájdete na JoshuaProject.net


31. október - modlitby za NZES - Hazara vo Švédsku
10/31/2021

Izaiaš 41:13 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham.

Viac o etnickej skupine Hazara nájdete na JoshuaProject.net


30. október - modlitby za Európu - Cyprus
10/30/2021

1. Kronicka 16:23-24 Spievaj Hospodinovi celá zem! Zvestujte Jeho spásu deň po dni! O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divoch medzi všetkými národmi.