Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper

40 Episodes
Subscribe

By: Geloofstoerusting

Elke dag korte en diepe meditaties om je vreugde in Jezus te voeden. In samenwerking met Desiring God, de Daily Devotionals – Solid Joys door John Piper. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.

31 januari | Vijf dingen die God op het oog heeft met het lijden
#31
01/31/2021

‘Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Romeinen 8:28). 

 

Vaak weten we op microniveau niet wat de zin is van het lijden dat ons overkomt, maar op macroniveau weten we vanuit de Bijbel wel dat God door het lijden heen op verschillende manieren ons geloof kan versterken en onderhouden.  
 

Het is goed om een ezelsbruggetje te hebben dat ons helpt om deze macroredenen te onthouden. Als we dan plotseling in een beproeving terecht komen of we krijgen de mogelijk...


30 januari | Genade die overwint
#30
01/30/2021

Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en de vertroosting vernieuwen voor hem en zijn treurenden’ (Jesaja 57:18, naar de Engelse vertaling). 

 

Weet op welke Bijbelteksten de vijf punten van het calvinisme gegrond zijn. Zo winnen ze aan kracht en versterken ze je ziel. 

 

Weet bijvoorbeeld op welke Bijbelteksten onweerstaanbare genade gegrond is. Op deze manier kom je erachter dat dit niet betekent dat genade niet kan worden weerstaan; het betekent dat God als Hij daarvoor kiest Hij weerstand kan en zal overwinnen. 

 

In Jes...


29 januari | Hij zorgt ervoor dat we ons bekeren
#29
01/29/2021

‘HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!’ (Klaagliederen 5:21) 

 

Er is geen hoop voor Gods kinderen tenzij God ervoor zorgt dat ze niet langer wegglijden en rondspringen in zonde en ongeloof. 

 

Het boek Klaagliederen is het meest troosteloze boek in de Bijbel. God Zelf heeft de appel van Zijn oog in het verderf gestort. 

 

‘De HEERE heeft Zijn grimmigheid ten uitvoer gebracht, Hij heeft Zijn brandende toorn uitgestort. Hij stak in Sion een vuur aan, dat haar fundamenten verteerde’ (4:11). 

‘Hij doodde allen die in onze ogen bege...


28 januari | Hoe berouw werkt
#28
01/28/2021

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9). 

 

Een onbestemd naar gevoel dat je een slecht mens bent is niet hetzelfde als overtuiging van zonde. Je beroerd voelen is niet hetzelfde als berouw hebben. 

 

Vanmorgen toen ik begon te bidden, had ik het onbestemde gevoel dat ik het niet waard was om met de Schepper van het heelal te spreken. Dus ik vertelde dat aan Hem. Wat moest ik ermee? 

 

Er veranderde...


27 januari | Hij weet wat je nodig hebt
#27
01/27/2021

‘Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt’ (Mattheus 6:31-32). 

 

Jezus wil dat Zijn volgelingen niet bezorgd zijn. In Mattheus 6:25-34 geeft Hij zeker zeven argumenten die onze angst moeten wegnemen. In een ervan heeft Hij het over eten, drinken en kleding. Hij zegt daarover: ‘Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt?’ (Mattheus 6:32). 

 

Jezus moet b...


26 januari | De Gever krijgt de eer
#26
01/26/2021

‘Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus’ (2 Thessalonicenzen 1:11-12). 

 

God heeft het zo uitgedacht dat Zijn Naam grootgemaakt wordt als wij van genade leven. Dat is geweldig nieuws! 

 

Voor de duidelijkheid: God wordt ook verheerlijkt door de kracht van Zijn...


25 januari | Uitgestelde uitreddingen
#25
01/25/2021

‘Onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los’ (Handelingen 15:26). 

 

In deze bedeling verlost God Zijn kinderen soms van het kwaad. Niet altijd. Dat is een hele geruststelling voor ons, anders zouden we moeten concluderen dat Hij ons is vergeten of niets meer met ons te maken wil hebben als het kwaad ons treft. 

 

Laat je dus bemoedigen door het feit dat Paulus en Silas in Handelingen 16 vers 19 tot 24 niet bevrijd worden, maar in vers 25 en 26 wel. 

 

Eerst zien we dat redding uitblijft: 

 

‘...


24 januari | Gediend worden in het dienen van anderen
#24
01/24/2021

‘Jezus zei tegen hen: Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart?’ (Markus 8:17). 

 

Nadat Jezus de vijfduizend en de vierduizend mensen met slechts een handjevol broden en vissen had gevoed, gingen de discipelen het schip in zonder dat ze genoeg proviand voor zichzelf bij zich hadden. 

 

Toen ze hun zorgen hierover met elkaar deelden, zei Jezus: ‘Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en...


23 januari | Ga rechtstreeks tot God
#23
01/23/2021

‘Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan’ (Johannes 16:26-27). 

 

Laat Gods Zoon de Middelaar zijn die Hij is, en niets meer. 

 

Jezus zegt: ‘Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal.’ Met andere woorden: ‘Ik ben niet van plan om tussen jou en de Vader in te gaan staan alsof je zelf niet rech...


22 januari | We zullen alle dingen regeren
#22
01/22/2021

‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb’ (Openbaring 3:21). 

 

Wat bedoelt Jezus als Hij dit tegen de gemeente van Laodicea zegt? Met Jezus op Zijn troon zitten? Serieus? 

 

Dit is een belofte voor iedereen die overwint, dat wil zeggen: die tot het einde volhardt in het geloof (Johannes 5:4), ondanks de bedreiging van pijn en het lokkende plezier. Als je in Jezus gelooft, zul je zitten op de troon van de Zoon van God, Die...


21 januari | Het anker van vreugde
#21
01/21/2021

‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij’ (Mattheüs 5:11).

 

Jezus heeft een geheim geopenbaard waardoor Hij ons geluk beschermt tegen de bedreigingen van de kant van het lijden en van de kant van succes. Het geheim is dit: ‘Groot is uw loon in de hemel.’ En de diepe inhoud van deze beloning is dat we mogen genieten van de volheid van de heerlijkheid van Jezus Christus (Johannes 17:24).

 

Hij beschermt ons geluk tegen de bedreiging van het lijden door te zeg...


20 januari | De strijd om te herinneren
#20
01/20/2021

‘Dit zal ik mij in herinnering roepen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!’ (Klaagliederen 3:21-22, naar de Engelse vertaling). 

 

Een van de grote vijanden van hoop is het vergeten van Gods beloften. In herinnering roepen is een belangrijke taak in Gods Koninkrijk. Om die reden schreven Paulus en Petrus hun brieven (2 Petrus 1:13; Romeinen 15:15). 

 

De Heilige Geest speelt de belangrijkste rol in het herinneren (Johannes 14:26). Maar leun zelf ook niet achterover. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor...


19 januari | Hoe je voor een slechte baas moet werken
#19
01/19/2021

‘Dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije’ (Efeze 6:7-8). 

 

Denk met het oog op je werk eens na over deze vijf dingen die tot ons komen vanuit Efeze 6 vers 7 en 8: 

 

1. Een oproep om in alles op de Heere gericht te zijn. 

Deze tekst wekt verbazing als je ziet hoe we normaal gesproken leven. Paulus zegt dat we al ons werk moeten doen alsof we het voor Chri...


18 januari | Het medicijn tegen trots
#18
01/18/2021

‘En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere het wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. (Jakobus 4:13-16, Engelse vertaling) 

 

Als drie vormen van...


17 januari | Echt geloof ziet uit naar Christus
#17
01/17/2021

‘Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer verschijnen, niet weer vanwege de zonde, maar om hen zalig te maken die met verlangen naar Hem uitzien’ (Hebreeën 9:28, naar de Engelse vertaling). 

 

Wat moet je doen om te weten dat je zonden door het bloed van Christus zijn weggenomen, dat Hij je bij Zijn wederkomst zal beschermen tegen de toorn van God en het eeuwige leven zal geven? Dit is het antwoord: vertrouw op zo’n manier op Christus dat je gaat uitzien naar Zijn...


16 januari | Woorden voor de wind
#16
01/16/2021

‘Willen jullie woorden bedenken om te straffen? Zijn de woorden van een wanhopige dan wind?’ (Job 6:26).

 

In verdriet, pijn en wanhoop zeggen mensen soms dingen die ze anders niet zouden zeggen. Ze schilderen de werkelijkheid met donkerdere kleuren dan als ze het de volgende dag zouden doen als de zon weer opkomt. Ze zingen in mineur en als ze spreken doen ze alsof dat de enige toonsoort is. Ze zien alleen wolken en als ze spreken doen ze alsof er geen lucht bestaat.

 

Ze zeggen: ‘Waar is God?’ Of: ‘Het heeft geen zin om...


15 januari | Vrije genade
#15
01/15/2021

‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus’ (Efeze 2:4-6).

 

De beslissende rol die God speelde in onze bekering is dat Hij ons ‘met Christus levend gemaakt’ heeft toen ‘wij dood waren door de overtredingen’. Met andere woorden: we waren dood voor God. We reageerden nergens op; we waren niet werkelijk geïnter...


14 januari | Het venster van het hart
#14
01/14/2021

'Let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen’ (Hebreeën 12:3).

 

Een van de meest opmerkelijke dingen van het menselijk brein is het vermogen om zelf te kiezen waar je je aandacht op richt. We kunnen even halthouden en tegen onszelf zeggen: ‘Denk hier eens aan, en niet daaraan.’ We kunnen onze aandacht richten op een idee, een afbeelding, een probleem, een verwachting...

 

Dat is een bijzondere kracht! Ik betwijfel of dieren dat kunnen. Die kunnen waarschij...


13 januari | Het bevel dat leven schept
#13
01/13/2021

‘Al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ (Efeze 5:14).

 

Hoe heeft Lazarus gehoorzaamd toen Jezus hem beval om op te staan uit de dood? In Johannes 11:43 staat: ‘En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!’ Dat was een bevel aan het adres van een dode man. Maar in het volgende vers lezen we: ‘En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken.’

 

Hoe kon Lazaru...


12 januari | De sleutel van de ervaring
#12
01/12/2021

‘God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk’ (2 Korinthe 9:8).

 

We weten dat geloof in Gods toekomstige genade de sleutel van de ervaring is waarmee de vrijgevigheid ontsloten wordt, want in 2 Korinthe geeft Paulus deze prachtige belofte: ‘En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk’ (2 Korinthe 9:8).

 

Met ande...


11 januari | In vuur en vlam voor God en de waarheid
#11
01/11/2021

‘Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt’ (Romeinen 3:3-4).

 

Dat we God belangrijk vinden betekent per definitie ook dat we de waarheid belangrijk vinden. Als God bestaat, dan is Hij de maat van alle dingen. Hoe Hij over iets denkt is dan de maatstaf voor ons denken.

 

Als je niet om de waarheid geeft...


10 januari | Hoe gelovigen geoordeeld zullen worden
#10
01/10/2021

‘En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken’ (Openbaring 20:12).

 

Hoe zit het met het laatste oordeel? Zullen we aan onze zonden herinnerd worden? Zullen ze openbaar worden? Anthony Hoekema heeft er verstandige dingen over gezegd: ‘De fouten en gebreken van (…) gelovigen (…) zullen in beeld zijn op de oordeelsdag. Maar — en dit is belangrijk — de zonden en gebreken van gelovigen worden in het oordeel...


9 januari | Slechts een korte tijd
#9
01/09/2021

‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf zal u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen’ (1 Petrus 5:10, naar de Engelse vertaling).

Midden in de beproevingen en de spanningen van het dagelijkse leven, roepen we het soms uit: ‘Hoe lang nog, Heere? Ik kan niet door het lijden van vandaag heen kijken. Wat zal de toekomst brengen? Zult U er in die beproeving ook voor mij zijn?’

Deze vraag is van levensbelang, want Jezus zei: ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal...


8 januari | Ontvangen wat je niet kunt verliezen
#8
01/08/2021

‘Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk’ (Markus 10:27).

 

Hier volgen twee belangrijke aansporingen uit de mond van Jezus om als christen je roeping in de wereld te verstaan en je in te zetten voor zending onder onbereikte bevolkingsgroepen.

 

Alles wat in de ogen van mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God (Markus 10:27). De bekering van verharde zondaren is het werk van God en zal in overeenstemming zijn met Zijn soevereine plan. We hoeven ons geen z...


7 januari | Geweigerde en geschonken genade
#7
01/07/2021

‘Door veel verdrukkingen moeten wij het Koninkrijk van God ingaan.’ (Handelingen 14:22)

 

We hebben niet alleen innerlijke kracht nodig doordat alle dagelijkse beslommeringen ons veel energie kosten, maar ook vanwege het lijden en de beproevingen die over ons komen. Daar krijgt iedereen vroeg of laat mee te maken.

 

Lijden zal ons hart onvermijdelijk zwaarder maken op de weg naar de hemel. Op het moment dat het zich aandient, wankelt ons hart en lijkt de smalle weg die naar het leven leidt onbegaanbaar. Het is al een hele uitdaging om met een krakkemikkig autoot...


6 januari | Het is Gods wil dat je tot Hem nadert
#6
01/06/2021

‘Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart’ (Hebreeën 10:22).

 

We worden in dit gedeelte geboden om tot God naderen. Het is de grote wens van de schrijver van deze brief dat we dichtbij God zullen komen, dat we gemeenschap hebben met Hem en dat we geen genoegen nemen met een christelijk leven waarin God op een afstand blijft.

 

Dit naderen is niet fysiek bedoeld. Het is niet dat je een toren van Babel bouwt om daarmee in de hemel te komen. Het gaat ook niet per se over kerkgang. Of over...


5 januari | Onze tandeloze vijand
#5
01/05/2021

‘En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd’ (Kolossenzen 2:13-15).

 

De reden dat vereniging met Christus een groot verschil maakt voor de ge...


4 januari | Hoop voor onvolmaakte mensen
#4
01/04/2021

‘Met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt’ (Hebreeën 10:14).

Dit vers is een grote bemoediging voor onvolmaakte zondaren zoals wij, en een aansporing om heilig te leven.

Dit vers laat zien dat je er zeker van kunt zijn dat je volmaakt en volkomen bent in de ogen van de hemelse Vader. Niet omdat je nu al volmaakt bent, maar juist omdat je nu nog niet volmaakt bent maar ‘geheiligd wordt’ — dat je, door het geloof in Gods beloften, weggetrokken wordt bij de aanhoudende onvolmaaktheid vandaan, richting een steeds heiliger leven.

...


3 januari | Het kleinste geloof
#3
01/03/2021

‘Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt’ (Romeinen 9:16).

Laat het glashelder zijn aan het begin van het jaar dat alles wat we als gelovigen in Jezus van God ontvangen, genade is. Welke vreugde of welk verdriet er ook op ons pad zal komen, het is allemaal omdat God ‘Zich ontfermt’; omdat Hij barmhartig is.

Daarom is Christus ook in de wereld gekomen — ‘opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid’ (Romeinen 15:9). We zijn opnieuw geboren ‘overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid’ (1 Petrus 1:3). We bi...


2 januari | Wat Jezus met de dood deed
#2
01/02/2021

‘Zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid’ (Hebreeën 9:27-28).

 

Door het sterven van Jezus worden de zonden weggedragen. Dat is de kern van het christendom, de kern van het Evangelie en de kern van Gods grote verlossingswerk in de wereld. Toen Christus stierf, droeg Hij de zonden weg. Hij nam zonden op Zich d...


1 januari | Genade voor het nieuwe jaar
#1
01/01/2021

'Door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is’ (1 Korinthe 15:10).

 

Genade betekent niet alleen dat God het goede voor ons zoekt terwijl wij dat niet verdienen. Het is ook een kracht van God die daadwerkelijk werkzaam is en goede dingen in en voor ons teweegbrengt.

 

Het was genade dat God in Paulus werkte zodat hij zich zo kon inspannen. Als Paul...


31 december | Repetitie voor het sterven
#366
12/31/2020


30 december | Hij rust toe én geeft kracht
#365
12/30/2020


29 december | Een afschuwelijke bestemming
#364
12/29/2020


28 december | Heerlijkheid is het doel
#363
12/28/2020


27 december | Waar richt jij je op?
#362
12/27/2020


26 december | Hoe we rampen moeten zien
#361
12/26/2020


25 december | Drie kerstcadeaus
#360
12/25/2020


24 december | De Zoon van God is geopenbaard
#359
12/24/2020


23 december | Een onbeschrijflijk groot geschenk
#358
12/23/2020